Reglement Hardball.

Artikel 1- Organisatie
3 Limburgse bedrijven organiseren als één groepering een ‘idea to product’ concept.

- Boonen Design Studio
- Quick Brown Foxes
- Tenco DDM

Het ‘idea to product’ concept start op 21 september 2021 en eindigt op 30 juni 2022.De bedoeling in dit concept is om het idee van de eerste laureaat om te zetten naar een prototype dat nadien ook daadwerkelijk geproduceerd en vermarkt wordt.Hiervoor komen enkel tastbare producten in aanmerking (bvb toestellen die elektronica en software omvatten maken hiervan deel uit).  
(Enkel pure software projecten, apps, … kunnen niet als onderdeel van dit project beschouwd worden).

Artikel 2 – Deelnemer
Onder de deelnemer wordt verstaan de persoon, groepering van personen of het bedrijf vermeld op het dossier dat ingediend wordt ter deelname aan de wedstrijd.

Artikel 3- Deelname
Iedere in België gevestigde groepering of onderneming (met hoofd kantoor in België) of ieder individu met de Belgische nationaliteit mag slechts 1 dossier indienen.  Om geldig deel te nemen moet het dossier ingediend zijn voor het verstrijken van de deadline (31 oktober 2021 om 23:59) per e-mail op info@hardball.be

Artikel 4- Dossier
Al het materiaal (tekst + eventuele schets) kan enkel per e-mail toegestuurd worden op het mail adres vermeld in artikel 3.De tekst mag maximaal een halve A4 pagina omvatten en maximaal 3 schetsen dienen ter verduidelijking van het concept.

Artikel 5 - Selectie
Na het verlopen van de deadline selecteert een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de3 organiserende bedrijven, uitgebreid met 5 ‘captains of industry’, één laureaat.
De organiserende groepering behoudt het recht geen laureaat te selecteren wanneer de ingediende dossiers van een te lage kwaliteit zijn. De organiserende groepering behoudt het recht meer (maximaal 3) laureaten te selecteren wanneer het aantal en de kwaliteit van de ingediende dossiers hoog zijn.
De beraadslagingen van de samengestelde jury zijn vertrouwelijk en er is geen verhaal mogelijk tegen haar beslissingen. Na de selectie worden alle deelnemers verwittigd van de resultaten en worden verdere stappen ondernomen met de laureaten.
Dit kunnen zijn:
Technisch ontwerp van het concept (tekeningen, elektronica, …)Realisatie van een functioneel prototypeProductie klaar maken van het ontwerp

Artikel 6 – Verderzetting
Door indiening van een project verbindt de laureaat zich automatisch ertoe om, na het afronden van het prototype en het productie klaar maken van het ontwerp, het project ook effectief in de markt te zetten.De project partners en de jury zullen hierbij ondersteunen (ook bij de eventuele zoektocht naar budgetten), maar het initiatief dient door de laureaat zelf genomen te worden.Indien de laureaat door onvoldoende inzet of nalatigheid het project niet vermarkt in de 6 maanden volgend op de afsluiting van het Hardball project zullen alle gemaakte kosten door de laureaat vergoed dienen te worden.

Artikel 7 – Rechten, auteursrecht, intellectueel eigendom en copyright
De indiener waarborgt uitdrukkelijk dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander recht van derden, op enige wetgeving en dat dit geen voorwerp bevat waarop een derde rechten zou kunnen laten gelden, en waarborgt alle nodige toelatingen te hebben bekomen voor het gebruik van het ingediende materiaal in om het even welke vorm door de leden van de organiserende groepering. Tevens garandeert hij dat het ingediende traject geen inbreuk is op reeds verworden IP in de markt of concurreert met reeds bestaande patenten.
De indiener verliest elk recht op intellectueel eigendom, auteursrecht of enige andere vorm van eigendom wanneer hij of zij beslist om vroegtijdig het traject stop te zetten of te verlaten. Alle rechten worden dan van rechtswege overgedragen aan ‘de organisatie’ beschreven in artikel 1.
De laureaat zal echter ten alle tijden vermeld worden als idee houder bij elke vorm van publicatie over deze wedstrijd en zijn resultaten, en bij elke uitvoering van het originele ontwerp of afgeleiden hiervan. Hij behoudt ook het recht afbeeldingen van zijn ontwerp te verspreiden voor niet commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Nietigheid en verantwoordelijkheid
Meervoudige, onvolledige en/of laattijdige deelnames worden niet in aanmerking genomen.De organiserende groepering kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor, in geval vanheerkracht, wijziging van modaliteiten van de wedstrijd, of voor uitstel, onderbreking of annulatie van de wedstrijd om redenen onafhankelijk van hun wil. Evenmin kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor uitstel, onderbreking of annulatie van de uitvoering van het winnende ontwerp.
In geval van misbruik, misleiding of fraude behoudt de organiserende groepering zich uitdrukkelijk het recht toe de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten en de reeds gedane kosten op de deelnemer(s) te verhalen.

Artikel 9 – Bescherming van de persoonlijke gegevens
Artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de Bescherming van het Privéleven geldt voor de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een adressenbestand.

Artikel 10 – Aanvaarding van het reglement
Het reglement van de wedstrijd is bij indiening van een project door iedere deelnemer goed gekend.  De deelnemers zien af van elke betwisting van de resultaten van de wedstrijd. Alle juridisch beroep is dus uitgesloten.